Formål

Støtteforeningen for Farsø Sygehus

Foreningen arbejder for at fastholde og videreudvikle Farsø sygehus som et godt lokalt Sygehus.Til dette formål kan foreningen indsamle midler,der kan anvendes som støtte til indkøb til sygehusetaf inventar, udstyr el.lign., som ellers ikke vilkunne bevilges.Foreningen vil fortsat arbejde for, at Farsø Sygehusogså i fremtiden kan yde tryghed og nærhedtil borgere og virksomheder i Vesthimmerland.

Foreningen arbejder for at fastholde og videreudvikle Farsø Sygehus som et godt lokalt sygehus.Til dette formål kan foreningen indsamle midler,der kan anvendes som støtte til indkøb til sygehusetaf inventar, udstyr el.lign., som ellers ikke vilkunne bevilges.

Foreningen vil fortsat arbejde for, at Farsø Sygehus også i fremtiden kan yde tryghed og nærhedtil borgere og virksomheder i Vesthimmerland.

Foreningen er upolitisk og må ikke styres af partipolitiske interesser.

Foreningen har siden 1990 givet gaver til Farsø Sygehus for mere end 1 million kr. 

Farsø Sygehus:

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR

FARSØ SYGEHUS

§ 1

Foreningens navn er Støtteforeningen til bevarelse af Vesthimmerlands sygehus i Farsø.

 

§ 2

Foreningens formål er at arbejde for at fastholde og udvikle Vesthimmerlands sygehus i Farsø som et godt og effektivt lokalsygehus.

 

Til dette formål kan foreningen indsamle midler, der kan anvendes som støtte til indkøb af inventar, udstyr eller lignende til sygehuset.

 

Foreningen vil arbejde for en udvikling af sygehusvæsenet, som kan medvirke til at fremme de mindre samfundsmulighed for at fungere med et tilfredsstillende serviceniveau.

 

Foreningen er upolitisk og må ikke styres at partipolitiske interesser.

 

§ 3

Som medlem af foreningen kan optages enhver borger, forening, institution eller lignende, som indbetaler kontingent til foreningen.

 

§ 4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

 

Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved annoncering i et eller flere lokale dag- og/eller ugeblade samt på foreningens hjemmeside.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 10% af foreningens medlemmer skriftlig indgiver anmodning herom til bestyrelsen, med angivelse af dagsorden. Indkaldelse sker efter samme regler som for ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

 

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens midler hensættes på foreningens konto.

 

Til at råde over denne konto kræver foruden underskrift af foreningens kasserer, tillige underskrift af to af bestyrelsens medlemmer.

 

Foreningens midler forvaltes af den valgte bestyrelse. Midlerne må kun anvendes i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. 

 

§ 5

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være på dagsordenen :

Forslag der ønskes behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem, som har betalt kontingent for det foregående regnskabsår.

 

§ 6

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv af sin midte, formand, næstformand, sekretær og kasserer.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

Bestyrelsen indkaldes så ofte formanden finder der fornødent, men skal indkaldes, når mindst 6 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

 

§ 7

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes, hvor andet ikke er foreskrevet, ved almindelig simpelt flertal blandt de på afstemningstidspunktet tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 8

Ændring af vedtægter kan ske på en generalforsamling, såfremt forslag herom er optaget på dagsordenen, og mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.

 

Til beslutning om opløsning af foreningen kræves, at punktet er optaget på dagsordenen for generalforsamlingen, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsningen, og at denne beslutning bliver bekræftet ved almindelig stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest en måned efter beslutningen på den første generalforsamling.

 

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder dens nettoformue ”Foreningen til Kræftens Bekæmpelse” ”Hjerteforeningen” og ”Scleroseforeningen” til lige deling.